YZ Logo

2013

Vals Total: Yvonne Zehner
ZAY Records, ZR 1004
LC 20112

Vals-Total


Nostalgia by Agustín Castilla-Avila (Katharina Schwarz/ Soprano, Bernd Lambauer/ Tenor, Barbara Blumenstingl/ Flute, Yvonne Zehner/ Guitar)
ZAY Records, ZR 1002
LC 20112

Nostalgia